Bevara Blasieholmen - Flytta Nobelbygget

Observera!

AKTUELLA TIPS PÅ VAD DU  KAN GÖRA HITTAR DU UNDER START/AKTUELLT!


Bevara Blasieholmens almanacka 2017 - månadstexter till bilder

Januari

Sveabolagets m/s Wiril lossar vid Blasieholmen, kanske en av de stränga krigsvintrarna. Fartyget, som levererades av Öresundsvarvet i Landskrona1938, var det sista i Sveabolagets s.k. W-serie där åtta liknande fartyg ingick, två av dem var ångdrivna. Wirils kamp med Östersjöns isar kan tydligt ses i fören. Där syns också den kraftiga vinklade isbrytarstäven. Fartygen i W-serien var kraftigt isförstärkta och byggdes för att konkurrera med järnvägen året runt för distribution av gods längs Norrlandskusten. Wiril timechartrades t.o.m. av Svenska Staten som isbrytare 1940.

På kajen syns en av de kranar som fanns på Blasieholmen fram till 1960-talet, här med vidhängande last. Delar av kranrälsen finns ännu kvar på platsen. En liknande kran finns också kvar, dock ej på platsen. Kanske borde den ställas upp på Blasieholmen som ett minne över godstrafiken och som ett inslag i den ännu fungerande maritima miljön. Med lite fantasi kan gamla kranar komma till ny användning, som t.ex. Faralda Crane Hotel i Amsterdam, där ett rum i kranen går på från 4.000 kr/natt. I hamn- och skärgårdsstaden Stockholm tycks dessvärre majoriteten av våra politiker sakna intresse för vårt återstående maritima kulturarv.  Foto: Bevara Blasieholmen


Mars

Hellstrandska huset, Hovslagargatan och Tullhuset från 1876 vid Norra Blasieholmshamnen.  Det Hellstrandska huset fick sin nuvarande form vid början av 1900-talet men redan på 1600-talet fanns det fyra mindre byggnader på tomten. De mindre husen revs på 1800-talet för att ge plats åt en magasinsbyggnad. Delar av den byggnaden revs 1887 för att ge plats för en bostadsfastighet i hörnet Hovslagargatan/Nybrokajen ritad av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Resten av magasinet revs 1912 när dagens hus byggdes, i det nya bygget inkorporerades bostadshuset från 1887 och fastigheten fick en enhetlig fasad av arkitektbyrån Hagström & Ekman.

Huset var vid uppförandet Stockholms största privata bostadshus, och det innehöll ett antal stora våningar om 9-10 rum. Fastigheten började under 1950-talet att förvandlas till kontor och innehåller idag enbart kontorslokaler. Många av de ursprungliga inredningsdetaljerna är dock bevarade, bland annat Stockholms första eldrivna hiss för persontransporter.  Stockholmskällan

Februari

Foto från 1959 visande passagerarfartyg Mazowsze vid Nybrokajen i Stockholm. Foto Jansson, Ossi. M/S Mazowsze, som här ligger invid tullhuset på Blasieholmen, var byggd 1955 av Gheorghiu Dej Shipyard, Budapest, Ungern. Under 1970 gick hon bl.a. på linjerna Stockholm - Mariehamn och Stockholm - Gdynia. Med tanke på bussarna som står på kajen bör kanske bilden vara tagen vid ett något tidigare tillfälle. Lägg märke till reklamen för RI-biograferna på det s.k. Hellstrandska huset. Detta hus byggdes av en ingenjör Hellstrand, därav namnet. Byggnaden var vid färdigställandet 1912 Stockholms största privata bostadshus. I det nya bygget inkorporerades ett bostadshus från 1887 i hörnet Hovslagargatan/Nybrokajen och den nya byggnaden fick en enhetlig fasad. I dag är huset kontoriserat och ägs av Fastighets AB L E Lundberg. Många av de ursprungliga inredningsdetaljerna är dock bevarade, bland annat Stockholms första eldrivna hiss för persontransport. Lundbergs har, liksom bl.a. Statens Fastighetsverk, överklagat detaljplanen för Nobel Center. Foto Sjöhistoriska museet


April

Varumagasinen uppfördes 1909-1910. De är de sista av sitt slag och vittnar om Stockholms historia som sjöfartsstad. Bevara Blasieholmen


 

HUR KAN JAG STÖDJA?


 
 
 

Stöd oss att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen genom att skicka valfritt belopp till konto nedan.

Pengarna går till juristhjälp, hemsida, nya plan för området, annonser mm.

Tack för Ditt stöd!

Swishkonto 123 539 5231 Bankgiro 5159-5361

Orgnr 802505-0272

OBSERVERA Tidigare har vår sammanslutning mot Nobelbygget varit enbart ett nätverk. Med tiden har vi insett att vår kamp kommer att ta lång tid. Vi har därför bildat den ideella föreningen: "Nätverket Bevara Blasieholmen". Vi ber er därför använda Nätverkets konton Swish 1235395231 samt Bg 5159-5361 i fortsättningen och inte sätta in medel på privata Swish eller bankkonton, som anspelar på Nätverkets namn, då dessa konton inte står under Nätverkets kontroll eller revision..

Nobeluppdraget

 
 
 

KAMPANJ!

Maila beslutsfattare och finansiärer!

HUR GÖR JAG?

Det är enkelt!

Klicka på länken till höger, välj argument och välj mottagare. Skicka!

 
 

Skriv till våra politiker och lämna din synpunkt

Agera - Det är viktigt!

Med bara några veckor till att Stadsbyggnadsnämnden ska ta upp ärendet är det viktigt att höja rösten och säga vad Du tycker.

Till höger finns en lista med mailadresser till viktiga politiker och finansiärer av Nobelbygget. Skriv till dessa och säg vad Du tycker!

Nedan hittar du Nätverkets argument mor en placering av ett Nobelcenter på Blasieholmen. Där kan du hitta formuleringar och argument att använda i dina mail/skrivelser till politiker.


Nätverkets argument mot en placering av ett Nobelcenter på Blasieholmen 160120

Nätverket Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget har alltsedan tävlingen om Nobelcenter på Blasieholmen initierades uppfattat programmet som kraftigt överdimensionerat för den historiskt och stadsbildsmässigt känsliga platsen. Vi har också haft invändningar på valet av plats för Nobelcentret då vi bedömer att Chipperfields förslag till både utformning, storlek och helhet bekräftar att Blasieholmen är en olämpligt vald plats för det omfattande innehållet.

Det är vår rekommendation att, om ett Nobelcenter överhuvudtaget bör uppföras, en alternativ placering måste identifieras där den nya byggnaden skulle kunna tillföra staden något nytt, utan att ske på bekostnad av andra för staden profilskapande värden. Ett sådant område skulle förslagsvis kunna vara i Hagastaden, inom vetenskapsstaden, som nu håller på att förverkligas.

Nedan följer våra argument:

• Detaljplaneförslaget medför påtaglig skada på kulturhistoriska värden och riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården


Nätverkets bedömning är att planförslaget i allt väsentligt strider mot det omfattande kunskapsunderlaget, inklusive den antikvariska bedömningen i Nuläges- och värdebeskrivningen om Blasieholmsudden och dess omgivande vattenrum (dnr 2013–00460-54), som pekar på de kulturmiljövärden som skulle förstöras och den skada på riksintresset som ett genomförande av Nobelcenterplanerna skulle innebära. Projektet skulle medföra påtaglig skada på dessa värden och riksintresset genom Nobelcenters dominerande volym i stadsbilden, genom att stadens front mot vattnet liksom den sammanhängande arkitekturen runt stadens kajer bryts, att upplevelsen av det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum förminskas, att viktiga siktlinjer och utblickar försvinner samt att historisk marin miljö på Blasieholmen, som vittnar om stadens månghundraåriga och obrutna maritima verksamhet på platsen, försvinner. Även ur allmän stadsbildssynpunkt kan man sätta frågetecken vid det önskvärda att fylla på den befintliga kvartersraden och därmed förminska det öppna stadsrummet. Kulturhistoriskt är denna exploatering av Blasieholmsudden obegriplig.

• Nobelcenter hotar stadens kulturhistoriska värden

Tullhuset och de två hamnmagasinen är unika i sitt slag och står som centrala historiska markörer för stadens framväxt som en industri-, sjöfarts- och handelsstad, en central aspekt i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. De tre byggnaderna har av stadsmuseet klassats som kulturhistoriskt mycket värdefulla (näst högsta kvalitetsklass) och utgör därtill en värdefull länk mellan andra tullhus runt stadens vattenvägar. Platsen idag representerar idag något så unikt som ett ännu levande kulturarv, och borde snarare stärkas och skyddas än utraderas. Dylika miljöer är numera försvinnande få. Ett Nobelcenter kommer ha mycket negativ påverkan på kulturhistoriskt värdefull miljö och bebyggelse, som bör bibehållas på plats i sin helhet, och ej flyttas eller på annat sätt förvanskas. Blasieholmsudden utgör med sin klassiska skärgårdsbebyggelse och båttrafik grundmiljön i varumärket Stockholm. Det kulturhistoriska värdet är omistligt och bidrar starkt till Stockholms profil och attraktionskraft som sjöfarts- och skärgårdsstad.

• Detaljplaneförslaget innebär försämrade förutsättningar för sjötrafiken

Blasieholmsudden utgör en viktig kaj för sjöfarten än idag, där behovet av kajplatser snarare ökar än minskar i takt med den växande sjötrafiken. Att värna möjligheterna för fortsatt expansion av sjöfarten är av central betydelse för fortsatt utbyggnad av lokaltrafik till sjöss. Blasieholmsudden är en omistlig tillgång för skärgårdstrafiken och det riksintresse som sjöfartsinfrastrukturen i Stockholms utgör. Nätverkets nära kontakt med företrädare för Stockholms sjöfart framhåller de synnerligen stora begränsningar som den föreslagna detaljplanen innebär för utveckling av sjöfart och marina näringar. Kajerna och den hantering som sker vid kajerna, där inbegripet Blasieholmsudden, är en grundförutsättning för skärgårdstrafiken.

• Det föreslagna Nobelcenter utgör ett hot mot det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum

Ännu en aspekt som talar emot en storskalig exploatering av Blasieholmsudden är den nu pågående och omfattande renoveringen av det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum. Svenska staten lägger nu storleksordningen 7-800 miljoner kronor på att rusta upp Nationalmuseum som är den enskilda monumentalbyggnad som kommer att påverkas allra mest om Nobel Center skulle komma till utförande på Blasieholmen. Avsikten är att denna, 1800-talets symbol för rikets konst- och kultursträvanden för folket, åter ska bli det allkonstverk och den storslagna gest mot det övriga Europa som det var tänkt. Att strax intill tillåta ett bygge som begränsar utblickarna från de nyöppnade fönstren, som kommer att få muséet att se mindre och obetydligare ut som landmärke och som dessutom förtar möjligheten att på sikt skapa mer utrymme för museiverksamheten, är direkt huvudlöst. Vidare vill vi poängtera museets samspel med det nu hotade tullhuset och hamnmagasinen. Hamnmiljön, och alldeles särskilt magasinen, tillhör en typ av vardagsbebyggelse som i stort sett är utraderad. Den bidrar till att förstärka Nationalmuséets majestät.

• Detaljplaneförslaget uppvisar oklar bild rörande projektets finansiering och riskhantering samt värnandet av varumärket Nobels integritet

Underlaget uppvisar vidare brister kring såväl finansieringen av själva bygget, beräknad driftsekonomi och finansiering av denna, samt eventuell riskhantering för det fall Nobelcenters verksamhet inte längre kan fungera som tänkt etc. Risken för att Nobelhuset tvingas närma sig kommersiell verksamhet för att finansiera driften av det stora bygget är överhängande. Vi saknar en analys över hur hantera denna risk, samt en problematisering kring potentiellt negativa effekter detta skulle kunna ha på upplevelsen av Nobelstiftelsens och Nobelprisets integritet. Vi påminner om SOU 1997:117 angående ett Nobel Center i vilken privat finansiering avfärdades: ”..En sådan lösning skulle dock - även om fullständigt oberoende garanterades - leda till en knytning till kommersiella intressen som skulle minska tilltron till Nobelprisets värde som en belöning av en insats i mänsklighetens tjänst oberoende av partsintressen” (s.17).

Kontakta gärna ledamöterna i Stadsbyggnadsnämnden, liksom finansiärerna, och framför dina synpunkter:


Ordförande
Roger Mogert (S)
Telefon: 508 29 964
E-post: roger.mogert@stockholm.se

Vice ordförande
Joakim Larsson (M)
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se

Ledamot
Karin Gustafsson (S)
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se

Ledamot
Suleiman Said (S)
E-post: s.said.soc@outlook.com

Ledamot
Annika Johansson Hansson (S)
E-post: tis.johansson@tele2.se

Ledamot 
Cecilia Obermüller (MP)
Mobil: 070-765 20 40
E-post: cecilia.obermuller@stockholm.se

Ledamot
Martin Hansson (MP)
Mobil: 0739-30 66 14
E-post: martin.g.hansson@stockholm.se

Ledamot
Sebastian Wiklund (V)
Telefon: 076-12 29 120
E-post: sebastian.wiklund@stockholm.se

Ledamot
Joel Laurén (M)
Telefon: 0707374153
E-post: joel.lauren@moderat.se

Ledamot
Björn Ljung (L)
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se

Ledamot
Erik Slottner (KD)E-post: erik.slottner@kristdemokraterna.se

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-12-31 

Jimmy Lindgren (S)
Mobil: 070-738 65 24
E-post: jln@telia.com

Ersättare
Berit Nyberg (S)
Mobil: 073-977 20 19
E-post: berit@datagrunden.com

Ersättare
Eva Risberg (S)
E-post: evarisberg04@hotmail.com

Ersättare
Ewa Larsson (MP)
E-post: ewa.e.larsson@stockholm.se

Ersättare
Haval Murad (MP)
E-post: contact@havalmurad.com

Ersättare
Maria Hannäs (V)
Mobil: 076-796 62 00
E-post: maria.hannas@stockholm.se

Ersättare
Ulrica Schenström (M)

Ersättare
Arne Genschou (M)
Telefon: 0708-190217
E-post: arne.genschou@telia.com

Ersättare
Hans Breismar (M)
E-post: hans.breismar@moderat.se

Ersättare
Martin Levanto (M)
E-post: martin.levanto@moderat.se

Ersättare
Peter Backlund (L)
Mobil: 070-322 44 14
E-post: peter.backlund@stockholm.se

Ersättare
Christina Linderholm (C)
Mobil: 070-723 11 01
E-post: chlinderholm@gmail.com

Finansiärer:

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse:

kaw@kaw.se Göran Sandberg, verkställande ledamot

Familjen Erling Perssons stiftelse:

info@familjenerlingperssonsstiftelse.se Sigbrit Franke, ledamot

• Oklarheter kring Nobelcentrets storlek, förväntade innehåll och behovet av ny prisutdelningslokal

Samma statliga utredning dömer vidare ut Blasieholmsudden som lämplig plats för ett Nobelcenter av kulturhistoria och stadsbildsmässiga skäl, trots att det då handlade om ett avsevärt mer modest förslag om ca 8-10 000 m2 och med ett bevarat tullhus (ej magasinsbyggnader) på tomten. Nätverket reagerar starkt över den kolossala storleken av den föreslagna byggnaden vilken kan jämföras med ett elvavåningshus och vida överstiger de 15–18 000 m2 som initialt diskuterades i processen. Vi anser inte att Nobelstiftelsen har kunnat förklara vad byggnaden ska innehålla samtidigt som vi inte ser någon anledning att flytta den traditionstyngda och ståtliga Nobelprisutdelningen från Konserthuset - en av stadens absoluta arkitektoniska pärlor - till ett auditorium som resten av året sannolikt kommer användas kommersiellt till bolagstämmor och kongresser.

• Detaljplaneförslaget saknar fullständig redovisning för det förväntade arkeologiska arbetet

Därtill saknas ordentlig belysning gällande hur hantera det stora arkeologiska arbetet som en exploatering på Blasieholmsudden förväntas generera. En tydlig redogörelse beträffande finansieringen av denna utgrävning liksom hur förväntade arkeologiska fyndigheter ska omhändertas saknas i underlaget.

• Fortsatt oklarheter kring trafikfrågan på Blasieholmen med omnejd

Nätverket saknar i detaljplaneförslaget vidare en utredning kring trafikfrågan i ljuset av den förväntade trafikökningen som ett Nobelcenter kommer att generera på den redan ansträngda Blasieholmen med omnejd, med idag begränsad framkomlighet och utrymme för såväl buss- som varutransport. Hovslagargatan är redan idag en trång gata och det finns inga möjligheter att vare sig parkera eller vända bussar på området. Trafikfrågan skjuts istället på framtiden.

• Bristfällig demokratisk hantering av processen och sammanblandning av intressen

Nobelcenterprojektet uppvisar vidare brister ur ren processynpunkt. Först efter flera års samarbete mellan byggherre och staden, inkluderandes ekonomiska utfästelser mm, har allmänheten inbjudits till samråd. För ett sådant viktigt och centralt projekt som ett Nobelcenter utgör borde staden lämpligtvis erbjudit ett programsamråd under vilket principfrågor, risker och alternativa lösningar hade belysts, innan man valde ett alternativ att gå vidare med. Det hade även varit lämpligt att göra en opinionsundersökning. Några andra alternativ har inte presenterats eller diskuterats.

Vidare anser vi att det är anmärkningsvärt att stadens politiker i denna viktiga fråga inte agerar opartiskt, utan inför och under pågående samråd har deltagit i reklamfilmer tillsammans med exploatören. Det är vidare anmärkningsvärt att den förre stadsbyggnadsdirektören utan karens tillträtt som vd för den tänkta exploatören under pågående markanvisning.

• Avsaknad av helhetsbedömning av den kumulativa effekten av byggnadsprojekt, inklusive Nobelcenter, på riksintresset

Nobelcenter är ett av flera omfattande byggprojekt i Stockholms innerstad med betydande inverkan på riksintresset. Det saknas en helhetsbedömning av den kumulativa effekten av dessa projekt på riksintresset, projekt som samtliga representerar stora ingrepp i den känsliga stadsbilden. Hus för hus urholkas de unika värdena i riksintresset så till den grad att riksintressets uttryck i stort, och därmed Stockholms egenart, hotas. Nobelcenter är ett av dessa projekt med potentiellt mycket stor inverkan på riksintresset.

• Nobelcenter medför risk för skada på såväl Stockholms stads som Nobelstiftelsens varumärke

Den planerade okänsliga exploateringen riskerar att skada såväl Stockholms stads som Nobelstiftelsens rykte. Kritiken har redan uppmärksammats internationellt. Nobel är något okontroversiellt i sig varför det ter sig ytterst olämpligt att genom nuvarande upplägg ge upphov till en onödig och infekterad lokal konflikt med global spridning.

• Skattebefriade forskningsmedel bör inte gå till ett fastighetsbygge 

Forskningsmedel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse liksom Familjen Erling Perssons stiftelse, liksom en rad mindre stiftelser, har avsatts för att finansiera bygget av ett Nobelcenter. Det handlar om skattebefriade forskningsmedel som är avsedda för forskning och fråntagits beskattning av just den anledningen. Det är högt problematiskt att sådana medel nu får bekosta ett fastighetsbygge istället för angelägen forskning.

• Avsaknad av alternativ för såväl Nobelcenter som Blasieholmen

I stället för att bygga sönder innerstaden borde staden förverkliga översiktsplanens mål att skapa nya centra i det idag unikt enkärniga Stockholm. Ett Nobelcenter skulle kunna spela en viktig roll i denna ambition genom att bidra till att sprida besöksmålen i staden och avlasta trycket på innerstaden. Genom att konsekvent klämma in nybyggnationer i den redan överhettade innerstaden undergrävs inte bara de värden som bidrar till innerstadens attraktivitet - förutsättningarna för att skapa nya attraktiva stadskärnor med publikt innehåll och identitet försvåras.

SÅ, VAD FÖRESLÅR VI ISTÄLLET?

Placera Nobelcenter förslagsvis i Hagastaden…

Vi rekommenderar således att en alternativ placering för ett Nobelcenter undersöks som kan bidra till en sådan mer långsiktigt önskvärd utveckling. Ett förslag är Hagastaden, inom Vetenskapsstaden med dess tre akademiska institutioner - Stockholms Universitet, Karolinska Institutet och KTH- inom räckhåll och med en tydligare profilering av Nobelcenter som en samlingsplats för vetenskap och forskning, ett potentiellt landmärke i Stockholm som vetenskapsstad. Med den framsynthet som vi förknippar med Alfred Nobels namn vore det underligt att inte lokalisera Nobel Center i sammanhang med nyare institutioner för vetenskap och forskning på en plats där detta också skulle bidra till Stockholms utveckling, varför inte tillsammans med en modern filial till det hårt belastade Stadsbiblioteket?

… och låt Blasieholmsudden bli ett vackert skärgårdstorg med sjötrafik mitt i staden.

Parallellt borde Blasieholmsudden utvecklas till ett attraktivt besöksmål. För detta behövs inget Nobelcenter. Blasieholmsudden borde införlivas med den kungliga nationalstadsparken där Skeppsholmen redan ingår. Det är svårt att förstå varför man inte i ett så centralt och enastående läge skulle kunna utveckla museiparken, kajerna, tullhuset och hamnmagasinen till en välbesökt oas för stockholmare och besökare med en upprustad skulpturpark, verksamhet kopplat till Nationalmuseum, restauranger och uteserveringar sida vid sida med skärgårdsturismens och sjöfartsverksamhetens ökande behov av plats. Sjöfartsmiljön ger precis det där udda som behövs för att lyckas. Intresset för en förädling av tomten utifrån dess förutsättningar är stort.


Statens Fastighetsverks yttrande över Nobel Center

2015-04-21

2015-11-24

 


 
 


Bakgrund/Läsning...Nobelcenter

 

Här hittar Du bakgrundsinformation, artiklar, radioinslag, yttranden

från olika instanser mm.

Sidan fylls på efter hand, så titta snart in igen!

Har du tips, maila till: info@bevarablasieholmen.se

    

Hötorgshallen i Stockholm. Denna byggnad är ritad av arkitekt Axel
Fredrik Nyström, samma arkitekt som ritat Tullhuset på Blasieholmen.
Bilden är hämtad från Stockholmskällan.
 
 

Länkar

Stockholm Skylines hemsida här

Stockholm Skyline "Nobelcenter – i andan av en enögd stadsbyggnadspolitik" här

SvD 5 maj 2014 "Varför ska vi alls bygga ett Nobelhus" här

SvD 12 december 2014 "Stora värden står på spel på Blasieholmen" här

DN: Ola Andersson "En ny rivningsvåg rullar in över Stockholm" här

DN: Dan Wolgers "Handlingskraft är som dynamit i politikens händer" här

Allt om Stockholm "Edvard Blom ryter till om Nobel Center" här

Axess "Nobelstiftelsen förstör sitt varumärke" här

Skriv på "Nobeluppropet" här


Yttrande om förslag till Nobelcenter på Blasieholmen, Dnr 2013–00460

Yttrande om förslag till Nobelcenter på Blasieholmen, Dnr 2013–00460

Introduktion

Nätverket Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget har alltsedan tävlingen om Nobelcenter på Blasieholmen initierades uppfattat programmet som kraftigt överdimensionerat för den historiskt och stadsbildsmässigt känsliga platsen. Vi har också haft invändningar på valet av plats för Nobelcentret då vi bedömer att Chipperfields förslag både till utformning, storlek och helhet bekräftar att Blasieholmen är en olämpligt vald plats för det omfattande innehållet. Det är vår rekommendation att, om ett Nobelcenter överhuvudtaget bör uppföras, måste en alternativ placering identifieras där den nya byggnaden skulle kunna tillföra staden något nytt, utan att ske på bekostnad av andra för staden profilskapande värden. Ett sådant område skulle förslagsvis kunna vara i Hagastaden, inom vetenskapsstaden, som nu håller på att förverkligas.

Under drygt ett år har nätverket bidragit till att informera om, och skapa opinion kring, planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen, ett omfattande och centralt bygge med stora konsekvenser för stadsbilden. Kritiken mot byggplanerna har varit massiv och uppslutningen bred. Nätverket har i skrivande stund närmare 8500 aktiva medlemmar i sitt nätverk på Facebook, spridda i hela Sverige och i utlandet, som kraftigt motsätter sig nuvarande planer på ett Nobelcenter på Blasieholmen (https://www.facebook.com/bevarablasieholmen). Därtill löper parallellt en namninsamling med idag närmare 4500 underskrifter och ett stort antal kommentarer från allmänheten (http://www.skrivunder.com/bevara_tullhuset_fran_1876_och_hamnmagasinen_pa_blasieholmen). Vi anser att det är av yttersta vikt att omfattningen av denna organiserade kritik, som denna skrivelse representerar, beaktas i den fortsatta processen.

Yttrande

• Detaljplaneförslaget medför påtaglig skada på kulturhistoriska värden och riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården

Nätverkets bedömning är att planförslaget i allt väsentligt strider mot det omfattande kunskapsunderlaget, inklusive den antikvariska bedömningen i Nuläges- och värdebeskrivningen om Blasieholmsudden och dess omgivande vattenrum (dnr 2013–00460-54), som pekar på de kulturmiljövärden som skulle förstöras och den skada på riksintresset som ett genomförande av Nobelcenterplanerna skulle innebära. Projektet skulle medföra påtaglig skada på dessa värden och riksintresset genom Nobelcenters dominerande volym i stadsbilden, genom att stadens front mot vattnet liksom den sammanhängande arkitekturen runt stadens kajer bryts, att upplevelsen av det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum förminskas, att viktiga siktlinjer och utblickar försvinner samt att historisk marin miljö på Blasieholmen, som vittnar om stadens månghundraåriga och obrutna maritima verksamhet på platsen, försvinner. Även ur allmän stadsbildssynpunkt kan man sätta frågetecken vid det önskvärda att fylla på den befintliga kvartersraden och därmed förminska det öppna stadsrummet. Kulturhistoriskt är denna exploatering av Blasieholmsudden obegriplig.


• Nobelcenter hotar stadens kulturhistoriska värden

Tullhuset och de två hamnmagasinen är unika i sitt slag och står som centrala historiska markörer för stadens framväxt som en industri-, sjöfarts- och handelsstad, en central aspekt i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. De tre byggnaderna har av stadsmuseet klassats som kulturhistoriskt mycket värdefulla (näst högsta kvalitetsklass) och utgör därtill en värdefull länk mellan andra tullhus runt stadens vattenvägar. Platsen idag representerar idag något så unikt som ett ännu levande kulturarv, och borde snarare stärkas och skyddas än utraderas. Dylika miljöer är numera försvinnande få. Ett Nobelcenter kommer ha mycket negativ påverkan på kulturhistoriskt värdefull miljö och bebyggelse, som bör bibehållas på plats i sin helhet, och ej flyttas eller på annat sätt förvanskas. Blasieholmsudden utgör med sin klassiska skärgårdsbebyggelse och båttrafik grundmiljön i varumärket Stockholm. Det kulturhistoriska värdet är omistligt och bidrar starkt till Stockholms profil och attraktionskraft som sjöfarts- och skärgårdsstad.

• Detaljplaneförslaget innebär försämrade förutsättningar för sjötrafiken

Blasieholmsudden utgör en viktig kaj för sjöfarten än idag, där behovet av kajplatser snarare ökar än minskar i takt med den växande sjötrafiken. Att värna möjligheterna för fortsatt expansion av sjöfarten är av central betydelse för fortsatt utbyggnad av lokaltrafik till sjöss. Blasieholmsudden är en omistlig tillgång för skärgårdstrafiken och det riksintresse som sjöfartsinfrastrukturen i Stockholms utgör. Nätverkets nära kontakt med företrädare för Stockholms sjöfart framhåller de synnerligen stora begränsningar som den föreslagna detaljplanen innebär för utveckling av sjöfart och marina näringar. Kajerna och den hantering som sker vid kajerna, där inbegripet Blasieholmsudden, är en grundförutsättning för skärgårdstrafiken.

• Det föreslagna Nobelcenter utgör ett hot mot det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum

Ännu en aspekt som talar emot en storskalig exploatering av Blasieholmsudden är den nu pågående och omfattande renoveringen av det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum. Svenska staten lägger nu storleksordningen 7-800 miljoner kronor på att rusta upp Nationalmuseum som är den enskilda monumentalbyggnad som kommer att påverkas allra mest om Nobel Center skulle komma till utförande på Blasieholmen. Avsikten är att denna, 1800-talets symbol för rikets konst- och kultursträvanden för folket, åter ska bli det allkonstverk och den storslagna gest mot det övriga Europa som det var tänkt. Att strax intill tillåta ett bygge som begränsar utblickarna från de nyöppnade fönstren, som kommer att få muséet att se mindre och obetydligare ut som landmärke och som dessutom förtar möjligheten att på sikt skapa mer utrymme för museiverksamheten, är direkt huvudlöst. Vidare vill vi poängtera museets samspel med det nu hotade tullhuset och hamnmagasinen. Hamnmiljön, och alldeles särskilt magasinen, tillhör en typ av vardagsbebyggelse som i stort sett är utraderad. Den bidrar till att förstärka Nationalmuséets majestät.

• Detaljplaneförslaget uppvisar oklar bild rörande projektets finansiering och riskhantering samt värnandet av varumärket Nobels integritet

Underlaget uppvisar vidare brister kring såväl finansieringen av själva bygget, beräknad driftsekonomi och finansiering av denna, samt eventuell riskhantering för det fall Nobelcenters verksamhet inte längre kan fungera som tänkt etc. Risken för att Nobelhuset tvingas närma sig kommersiell verksamhet för att finansiera driften av det stora bygget är överhängande. Vi saknar en analys över hur hantera denna risk, samt en problematisering kring potentiellt negativa effekter detta skulle kunna ha på upplevelsen av Nobelstiftelsens och Nobelprisets integritet. Vi påminner om SOU 1997:117 angående ett Nobel Center i vilken privat finansiering avfärdades: ”..En sådan lösning skulle dock - även om fullständigt oberoende garanterades - leda till en knytning till kommersiella intressen som skulle minska tilltron till Nobelprisets värde som en belöning av en insats i mänsklighetens tjänst oberoende av partsintressen” (s.17).

• Oklarheter kring Nobelcentrets storlek, förväntade innehåll och behovet av ny prisutdelningslokal

Samma statliga utredning dömer vidare ut Blasieholmsudden som lämplig plats för ett Nobelcenter av kulturhistoria och stadsbildsmässiga skäl, trots att det då handlade om ett avsevärt mer modest förslag om ca 8-10 000 m2 och med ett bevarat tullhus (ej magasinsbyggnader) på tomten. Nätverket reagerar starkt över den kolossala storleken av den föreslagna byggnaden vilken kan jämföras med ett elvavåningshus och vida överstiger de 15–18 000 m2 som initialt diskuterades i processen. Vi anser inte att Nobelstiftelsen har kunnat förklara vad byggnaden ska innehålla samtidigt som vi inte ser någon anledning att flytta den traditionstyngda och ståtliga Nobelprisutdelningen från Konserthuset - en av stadens absoluta arkitektoniska pärlor - till ett auditorium som resten av året sannolikt kommer användas kommersiellt till bolagstämmor och kongresser.

• Detaljplaneförslaget saknar fullständig redovisning för det förväntade arkeologiska arbetet

Därtill saknas ordentlig belysning gällande hur hantera det stora arkeologiska arbetet som en exploatering på Blasieholmsudden förväntas generera. En tydlig redogörelse beträffande finansieringen av denna utgrävning liksom hur förväntade arkeologiska fyndigheter ska omhändertas saknas i underlaget.

• Fortsatt oklarheter kring trafikfrågan på Blasieholmen med omnejd

Nätverket saknar i detaljplaneförslaget vidare en utredning kring trafikfrågan i ljuset av den förväntade trafikökningen som ett Nobelcenter kommer att generera på den redan ansträngda Blasieholmen med omnejd, med idag begränsad framkomlighet och utrymme för såväl buss- som varutransport. Hovslagargatan är redan idag en trång gata och det finns inga möjligheter att vare sig parkera eller vända bussar på området. Trafikfrågan skjuts istället på framtiden.

• Bristfällig demokratisk hantering av processen och sammanblandning av intressen

Nobelcenterprojektet uppvisar vidare brister ur ren processynpunkt. Först efter flera års samarbete mellan byggherre och staden, inkluderandes ekonomiska utfästelser mm, har allmänheten inbjudits till samråd. För ett sådant viktigt och centralt projekt som ett Nobelcenter utgör borde staden lämpligtvis erbjudit ett programsamråd under vilket principfrågor, risker och alternativa lösningar hade belysts, innan man valde ett alternativ att gå vidare med. Det hade även varit lämpligt att göra en opinionsundersökning. Några andra alternativ har inte presenterats eller diskuterats.

Vidare anser vi att det är anmärkningsvärt att stadens politiker i denna viktiga fråga inte agerar opartiskt, utan inför och under pågående samråd har deltagit i reklamfilmer tillsammans med exploatören. Det är vidare anmärkningsvärt att den förre stadsbyggnadsdirektören utan karens tillträtt som vd för den tänkta exploatören under pågående markanvisning.

• Avsaknad av helhetsbedömning av den kumulativa effekten av byggnadsprojekt, inklusive Nobelcenter, på riksintresset

Nobelcenter är ett av flera omfattande byggprojekt i Stockholms innerstad med betydande inverkan på riksintresset. Det saknas en helhetsbedömning av den kumulativa effekten av dessa projekt på riksintresset, projekt som samtliga representerar stora ingrepp i den känsliga stadsbilden. Hus för hus urholkas de unika värdena i riksintresset så till den grad att riksintressets uttryck i stort, och därmed Stockholms egenart, hotas. Nobelcenter är ett av dessa projekt med potentiellt mycket stor inverkan på riksintresset.

• Avsaknad av alternativ för såväl Nobelcenter som Blasieholmen

I stället för att bygga sönder innerstaden borde staden förverkliga översiktsplanens mål att skapa nya centra i det idag unikt enkärniga Stockholm. Ett Nobelcenter skulle kunna spela en viktig roll i denna ambition genom att bidra till att sprida besöksmålen i staden och avlasta trycket på innerstaden. Genom att konsekvent klämma in nybyggnationer i den redan överhettade innerstaden undergrävs inte bara de värden som bidrar till innerstadens attraktivitet - förutsättningarna för att skapa nya attraktiva stadskärnor med publikt innehåll och identitet försvåras.

Placera Nobelcenter förslagsvis i Hagastaden…

Vi rekommenderar således att en alternativ placering för ett Nobelcenter undersöks som kan bidra till en sådan mer långsiktigt önskvärd utveckling. Ett förslag är Hagastaden, inom Vetenskapsstaden med dess tre akademiska institutioner - Stockholms Universitet, Karolinska Institutet och KTH- inom räckhåll och med en tydligare profilering av Nobelcenter som en samlingsplats för vetenskap och forskning, ett potentiellt landmärke i Stockholm som vetenskapsstad. Med den framsynthet som vi förknippar med Alfred Nobels namn vore det underligt att inte lokalisera Nobel Center i sammanhang med nyare institutioner för vetenskap och forskning på en plats där detta också skulle bidra till Stockholms utveckling.

… och låt Blasieholmsudden bli ett vackert skärgårdstorg med sjötrafik mitt i staden.

Parallellt borde Blasieholmsudden utvecklas till ett attraktivt besöksmål. För detta behövs inget Nobelcenter. Stockholms stads motivering för en lokalisering av ännu ett besöksmål på Blasieholmen håller inte. Det är inte mer av samma som behövs i Stockholms innerstad utan just mer av sådana udda upplevelser som sjöfartsmiljön erbjuder. Blasieholmsudden borde därmed införlivas med den kungliga nationalstadsparken där Skeppsholmen redan ingår.

Det är svårt att förstå varför man inte i ett så centralt och enastående läge skulle kunna utveckla museiparken, kajerna, tullhuset och hamnmagasinen till en välbesökt oas för stockholmare och besökare med en upprustad skulpturpark, verksamhet kopplat till Nationalmuseum, restauranger och uteserveringar sida vid sida med skärgårdsturismens och sjöfartsverksamhetens ökande behov av plats. Sjöfartsmiljön ger precis det där udda som behövs för att lyckas. Intresset för en förädling av tomten utifrån dess förutsättningar är stort.

• Nobelcenter medför risk för skada på såväl Stockholms stads som Nobelstiftelsens varumärke

Den planerade okänsliga exploateringen riskerar att skada såväl Stockholms stads som Nobelstiftelsens rykte. Kritiken har redan uppmärksammats internationellt. Nobel är något okontroversiellt i sig varför det ter sig ytterst olämpligt att genom nuvarande upplägg ge upphov till en onödig och infekterad lokal konflikt med global spridning.

Nätverket Bevara Blasieholmen – Flytta Nobelbygget efterlyser grundläggande dialog mellan Stockholms stad, Nobelstiftelsen, finansiärer, allmänheten och övriga intressenter och remissinstanser för att finna alternativa lösningar och en framkomlig väg för projektet.

Vi finner att det finns stor anledning att syna Stockholms stads argument för att omintetgöra en intakt och alldeles unik sjöfartshistorisk miljö - att ge sig in och gräva i arkeologiska lämningar från platsens flera hundra år som svenska kronans marinbas - att låta ett för platsen överstort nybygge få dominera över den i material och höjdskala så väl sammanhållna bebyggelsefronten mot vattnet – och att i kraft av höjd och kantighet förminska upplevelsen av monumentalbyggnader av långt större arkitektonisk kvalitet.

Med anledning av ovan avstyrker vi å det starkaste föreliggande planförslag.

För Nätverket Bevara Blasieholmen – Flytta Nobelbygget
Caroline Silfverstolpe (initiativtagare)
Anders Willborg
Björn Tarras-Wahlberg
Ulf Johannisson


Tidningen Skärgården

"De vill rädda Blasieholmen" 5 april 2014.

Tidningen Skärgården har skrivit flera artiklar under 2013 och 2014.

Du hittar dessa i länken till höger.

Läs artikeln här

Övriga artiklar från Tidningen Skärgården här


Bakgrundsdokument - Stockholms Stad

 

På Stockholms Stads hemsida hittar du en mängd olika dokument att läsa och ladda ner.

Där hittar du bl.a. följande dokument (som alla går att hitta bland länkarna till höger):

- Nuläges- och Värdebeskrivning av Blasieholmsudden och dess omgivande vattenrum. Denna består av tre delar:

Nuläges- och värdesbeskrivning av Blaiseholmsudden, kapitel 1-5
Nuläges- och värdesbeskrivning av Blaiseholmsudden, kapitel 6
Nuläges- och värdesbeskrivning av Blaiseholmsudden, kapitel 7-8

- Avsiktsförklaring

I december 2011 tecknades en avsiktsförklaring mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för byggandet av ett Nobel Center på Blaiseholmen vid Nybroviken i Stockholm.

- Beslut markanvisning Nobel Center
I augusti 2012 togs beslut om markanvisning i exploateringsnämnden.

- Startpromemoria
I juni 2013 beslutade stadsbyggnadsnämnden att starta detaljplanearbetet.

- Samrådsunderlag

Nobelhuset AB planerar att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet i samband med uppförande av ett nytt Nobel Center. Ett samrådsunderlag togs i juni 2014 fram för detta ändamål.

- Frågor och svar om Blasieholmen.

- Länk till Planprocessen för Blasieholmsudden.

Samråd för detaljplanen planeras till första kvartalet 2015.

Stockholms Stad - Nobelcenter här

Stockholms Stad - Nobelcenter - Dokument och Dialog här

Stockholms Stad - Nobelcenter - Frågor och Svar här

 
 
 

 Hellstrandska huset Hovslagargatan och

Tullhuset vid Norra Blasieholmshamnen i slutet

av 1800-talet eller början på 1900-talet.

Foto från Stockholmskällan.


Se det vinnande förslaget till Nobel Center

 

Läs vad Nobel Center skriver på sin hemsida här

Läs om det vinnande förslaget direkt här

Foto från David Chipperfield Architects


Vetenskapsradions Nyheter

Kritik mot nya Nobelcentret, 10 december 2013.

"Det stora inslaget av privata finansiärer till det kommande stora Nobelcentret på Blasieholmen i Stockholm oroar den kände nobelexperten och tidigare vice chefen för Nobelmuséet Anders Bárány."

 

Länk till Vetenskapsradions sida om radioinslaget här


Kritik mot Nobel Center på Blasieholmen

"Stockholms Sjögård ansluter nu till den kritik som kommit från Skärgårdens

 trafikantförening kring bygget av ett Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm."

Se inslaget i TV4 från februari 2014.


Manifestation på Skärgårdsbåtens dag 11 juni 2014

 
 

Filmat av Krister Nilsson.

 
 
 
 

webdesign: Susanne Svantesson